Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

( ďalej len " VOP " ) 

I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len " VOP " ) upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a prevádzkujúcim svoj obchod na nižšie uvedenej internetovej adrese ako predávajúcim na strane jednej ( ďalej len " predávajúci " ) a fyzickou osobou spotrebiteľom , ako kupujúcim na strane druhej ( ďalej len " kupujúci " ) , a to prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho . Internetový obchod (e-shop) je predávajúcim prevádzkovaný prostredníctvom webového rozhrania ( ďalej len " webové rozhranie " ) .

Predávajúcim je

ECODICO-Dr. Martin Čelko

sídlo : Smreková 5, 010 07 Žilina

zapísaný v živnostenskom registri OÚ v Žiline pod číslom ObU-ZA-OZP1-2013/10055-2.

 

1.2 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim, za účelom nákupu výrobkov, určených pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre samotnú fyzickú osobu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti.

1.3 Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán , tj predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len " kúpna zmluva ") .

1.4 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40 / 1964 Zb., Občiansky zákonník , v znení neskorších predpisov , a zákonom č . 250/2007 Z.z.. , o ochrane spotrebiteľa , v znení neskorších predpisov .

1.5 V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy s tým, že VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí .

1.7 Kupujúci berie na vedomie , že na účely úpravy jeho vzťahu k predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

II . 

Kúpna zmluva - všeobecné ustanovenia

2.1 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, Tovarom sa rozumejú produkty uvedené v ponuke e-shopu predávajúceho

2.2 E-shop prevádzkovaný predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií :

a ) názov produktu ;

b ) fotografia produktu ; môžu byť pritom použité aj fotografie , ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe od balení produktu ; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky;

c ) špecifikácia produktu podľa jeho povahy ;

d ) cena produktu - je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH , pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi , ak nie je v ponuke uvedené inak , pričom ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu , kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní.

2.3 Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru . Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch , keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky .

2.5 Nákup tovaru môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania.

2.6 Za účelom platnosti objednávky je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje. 

2.7. Predávajúci prehlasuje, že v súlade so mernicou GDPR nezhormažďuje, nespracováva, nevyužíva ani nepskytuje tretím osobám osobné údaje spotrebiteľa, ktoré uviedol v objednávke. Osobné údaje sú použité výlučne na zrealizovanie objednávy - odoslanie objednaného tovaru.  Po zrealizovani objednávky sú osobné údaje spotrebiteľa zo sytému neobnoviteľne vymazané.

III .

Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Na účely objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní . Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o :

a ) objednávanom tovare, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania ,

b ) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

c ) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

( ďalej spoločne len ako " objednávka " ) .

3.2 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke ( ďalej len " elektronická adresa kupujúceho " ) .

3.3 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky ( množstvo tovaru , výška kúpnej ceny , predpokladané náklady na dopravu ) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky ( napríklad písomne alebo telefonicky ) pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

3.4 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim (akceptáciou) , pričom v prípade platby ceny za tovar prevodom na účet predávajúceho dôjde k prijatiu objednávky okamihom pripísania kúpnej ceny na jeho účet.

3.5 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.

3.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám . 

IV . 

Cena

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi :

a ) bezhotovostne prevodom na bankový účet , ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu v rámci procesu objednávky ( ďalej len " účet predávajúceho " )

b ) hotovosťou = na dobierkou. Pri zásielke cez Slovenskú poštu

c ) vkladom na účet predávajúceho osobne, alebo poverenou osobou v prípade osbného prevzatia tovaru.

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške . Ak nie je uvedené vyslovene inak , kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s dodaním tovaru .

4.3 V prípade platby podla ods. a ) alebo ods. c ) je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru .

4.4 V prípade bezhotovostnej platby (ods. a ) je kúpna cena splatná do 48 hodín od odoslania objednávky . Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade , keď kúpna cena nie je pripísaná v tejto lehote na jeho účet .

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby , ktorý tvorí kód tovaru.. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet.

4.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať .

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi , vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru . Predávajúci nie je plátcom dane z pridanej hodnoty .

4.8. Daňový doklad za predaj tovaru a služby (doprava) bude zákazníkovi dodaný priamo s tovarom. alebo elektronicky emailom. Dodanie daňového dokladu emailom prebehne najneskôr do 10 dní od prevzatia zásielky zákazníkom.

4.9 Tovar zostáva do úplného zaplatenia ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru a riadneho prevzatia tovaru, majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

V. 

Dodanie

5.1 Predávajúci sa zaväzuje vydať tovar kupujúcemu v nasledujúcich lehotách :

a) v prípade platby bezhotovostným spôsobom a zároveň v prípade , že tovar je doručovaný kupujúcemu prostredníctvom dopravcu , sa predávajúci zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v lehote najviac 48 hodín od prijatia úplnej úhrady ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru tak, aby sa zabezpečilo jeho dodanie kupujúcemu najdlhšie v lehote 5 dní od prijatia úhrady, alebo kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia objednávky  oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať. V prípade, že nedôjde k vyššie uvedenej úhrade v lehote do 3 dní od prijatia objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

b) v prípade dodávky tvaru na dobierku sa predávajúci zaväzuje objednaný tovar odoslať kupujúcenu v lehote max. 5 pracovných dní od obdržania objednávky, alebo kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia objednávky  oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať.,

c) v prípade osobného odberu predávajúci vydá tovar kupujúcemu okamžite po vložení úhrady na účet, alebo odovzdaním osobe ktorú predávajúci poverí vložením úhrady na jeho účet.

 5.2 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave , doručovaní a dodaní tovaru , najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky . Prípadné náklady , ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim , nesie kupujúci .

VI . 

Odstúpenie

6.1 V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102 / 2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky predávajúceho ( bod 1.1 VOP )

6.2 V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým , že kupujúci musí tovar vrátiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu po odoslaní odstúpenia od zmluvy . Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a v pôvodnom obale .

6.4 V lehote pätnástich ( 15 ) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru , najmä za účelom zistenia , či vrátený tovar nie je poškodený , opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný . Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný , vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté . Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny .

6.5 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnenia , ktoré poskytol predávajúcemu za odobraný tovar , a to do desiatich ( 10 ) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru , najneskôr však do tridsiatich ( 30 ) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy , a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim . Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kupujúcemu poskytnuté plnenie už pri vrátení tovaru .

 

VII . 

Záruka , zodpovednosť za vady, spory

7.1 Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu . Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba , je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov. Kratšia záručná doba je daná expiráciou doby použitia pri potravinových doplnkoch. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady , musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne doporučeným listom alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho , a to bez zbytočného odkladu , najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru .

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to , že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou , najmä , že je bez vád . Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie , že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované , predávajúcim , výrobcom alebo jeho zástupcom popisované , alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané , prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé , že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve , miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu , ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa .

7.3 V prípade , že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou , má kupujúci právo na to , aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci , alebo jej opravou ; nie je takýto postup možný , môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť . To neplatí , ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil .

7.4 V prípade tovaru zakúpeného podnikateľom sa takýto zmluvný vzťah spravuje zákonom 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom . V takomto prípade sa záruka neposkytuje a kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovení týchto VOP.

8.6 Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na  celkomafr@gmail.com.

VIII .

Kontrolný orgán

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Adresa : Predmestská 71, 01001 Žilina 

Tel: 041-724 5868

e - mail: info@soi.sk 

www.: https://www.soi.sk/

  

IX.

 

Záverečné ustanovenia

 

10.1 . Tieto VOP sú platné a účinné dňom 1. 9. 2015 . 

10.2 . Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť .

10.3 . Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky , najmä zákonom č 40 / 1964 Zb . , Občianskym zákonníkom , a zákonom o liekoch.


 


 


 

Príloha VOP – Formulár na odstúpenie od zmluvy


 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Titl.

ECODICO – Dr. Martin Čelko,

Smreková 5, 010 07 Žilina

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar................................................... o d zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Dátum ..............

(*) Nehodiace sa prečiarknite.